Privacy verklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.dubbelman.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
Dubbelman en zonen beton- en metaalbescherming BV
Prinses Louisepolder 1
4926AV Lage Zwaluwe

Telefoonnummer: 0168 482850
KvK-nummer: 18118033

www.dubbelman.nl
info@dubbelman.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

U heeft ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@dubbelman.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@dubbelman.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

© 2018 EenvoudigRecht.nl


Privacy statement

This privacy statement contains our information, explains personal data and the processing of personal data and for what purposes we process your personal information. It explains your rights, what we do to ensure your personal data are safe and how long they are stored. This privacy statement applies when you visit our website (www.dubbelman.nl), place an order or close contracts.

Our information
Dubbelman en zonen beton- en metaalbescherming BV Prinses Louisepolder 1
4926AV Lage Zwaluwe

Phone number: 0168 482850
Chamber of Commerce number: 18118033

www.dubbelman.nl
info@dubbelman.nl

Personal data
Personal data are data that provide information about you that directly or indirectly identify you.

Processing personal data
By processing personal data we mean the collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by forwarding, dissemination or otherwise making available, combining, blocking, erasure or destruction of your personal data.

Purposes
We process your personal data for the following purposes: so that we can contact you, the implementation of the agreement, to post reviews. We only process personal data that are necessary for these purposes.

We also process your personal information to fulfil legal obligations, improve our services, to investigate complaints and to prevent fraud. We never sell your personal information to third parties. We don’t draw up profiles of you and we don’t take automated decisions that can have significant consequences for you. In order to take care of your personal data, we conclude a processing agreement with companies if those companies process your data in our assignment.

Personal data that we process
In order to carry out the purposes, we process the following personal data:

  • First and last name
  • Gender
  • Adress
  • Phone number
  • E-mail adress

You also have rights
Wish to know which personal data we processed? Send an email to info@dubbelman.nl with a request for access to your data. You will receive a response to the request within four weeks.

Are your personal data incorrect, incomplete, irrelevant for the purposes for which they are processed or otherwise in breach of the General Data Protection Regulation (GDPR) or other legislation? Then you have the right to correction of your personal data. Correction means correction, addition, deletion or blocking of your personal data. You also have the right to object to the processing of your personal data, the right to have less data processed, the right to withdraw permission you have given and the right to data portability. Send your request to info@dubbelman.nl. You will receive a response to the request within four weeks. We would also like to point out the possibility of submitting a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

Safety
Personal data are personal and should remain personal. We find it just as important as you that your personal data do not go public or are processed unlawfully. We therefore apply all possible technical and organisational measures to safely handle your personal data. To secure your personal data we use security software such as a virus scanner and firewall, passwords for electronic systems, a secure internet connection, backups and DNSSEC.

Storage personal data
We do not store your personal data longer than is strictly necessary for carrying out the purposes. If there are legal requirements applicable to the storage, the personal data are no longer stored than required by law.

© 2018 EenvoudigRecht.nl